کیت‌های دیالیز، تجلی استاندارد سازی خدمات دیالیز در کشور

  • بهمن ۱۳۹۹
  • دیدگاه غیر فعال شده است

در شمارۀ مرداد و شهریور ماهنامۀ دیالیز، به اهمیت کنترل عفونت در بخش همودیالیز و مزایای استفاده از کیت یکبار مصرف اختصاصی همودیالیز پرداخته شد. با توجه به اهمیت موضوع و بررسی منابع علمی و مراکز دیالیز سایر کشورها، گروه علمی مِدوِی  شامل پرستاران متخصص حوزۀ دیالیز و مهندسین متبحر در آن حوزه، متوجه شدند منابع سخت افزاری مناسبی در اختیار تیم درمانگر دیالیز برای پیاده سازی استانداردهای کنترل عفونت حین وصل و جداسازی بیماران از دستگاه وجود ندارد و لذا از سال ۱۳۹۶ ایدۀ عرضۀ کیتهای دیالیز در ذهن این تیم شکل گرفت. به کارگیری کیت دیالیز هزینههای مرکز دیالیز، و مراقبت از دسترسی عروقی را می‌کاهد، کنترل عفونت در بخش دیالیز را بهبود می‌بخشد، و ایمنی بیمار (Patient Safety) را تضمین و ارتقا میدهد. همچنین دسترسی آسان به تمام اقلام مورد نیاز برای یک جلسۀ دیالیز، استانداردسازی مصرف اقلام در بخشهای دیالیز، و صرفهجویی در انرژی و زمان کادر درمان و نیز مسئول تدارکات از دیگر مواهب به کارگیری این کیت است. 

انواع کیت همودیالیز شرکت مدوی شامل کیت فیستولا و کیت کتتر است که هر کدام دارای دو نیم ست وصل و جداسازی هستند. 

هر کدام از کیتها به صورت دوتایی در بستهبندی جداگانه وصل و جداسازی وجود دارند که از قسمت وسط به هم متصل هستند و طراحی آنها به شکلی است که در هنگام وصل بیمار به دستگاه همودیالیز، قسمت وصل کیت دوتایی باز شده و از اقلام موجود در آن استفاده میشود و در پایان همودیالیز نیز از کیت جداسازی استفاده میشود. طراحی کیتها به صورت دوتایی چسبیده به هم باعث میشود که از تعدد محصول به صورت جداگانه و در نتیجه احتمال خطا و سردرگمی کادر درمان جلوگیری شده، همچنین در زمان نیز صرفه جویی شود.  

مزایا و ویژگیهای کیت دیالیز مدوی 

این کیت در ایران برای اولین بار اختصاصاً برای بیماران همودیالیزی تولید شده است و مشابه آن در کشور تا کنون توسط هیچ شرکتی تولید نشده است. این کیتها شامل همۀ اقلامی است که از نظر کیفیت، تعداد و چیدمان برای انجام وصل و جداسازی بیمار از دستگاه همودیالیز مورد نیاز است و چیدمان محصولات موجود در بستهبندی به ترتیب  و بر اساس مراحل وصل و جداسازی است. در تولید این کیت تمامی مراحل کاملا منطبق با استانداردها انجام شده، محصول از کیفیت مناسبی برخوردار است، همۀ شاخصهای مورد نیاز، در آن در نظر گرفته شده است و در صورت استفاده از آن، اصول استانداردسازی روشهای درمانی و اجرای موازین کنترل عفونت حاصل میشود. کاهش خطر عفونت محل دسترسی عروقی به ویژه کتترها هدف اصلی استفاده از این کیت است. همچنین استفاده از این کیتها باعث صرفهجویی در انرژی و زمان پرستار، استفادۀ بهینه از اقلام مصرفی، و کمک به مدیریت زبالههای بیمارستانی میشود. 

 

Reference 

  1. John T. Daugirdas, Peter G. Blake, Todd S. Ing. Handbook of Dialysis. Fifth Edition. 2015 Wolters Kluwer Health 
  1. www.vnhcsb.org › data › papers › pdf › ۵۶۸_۲۵٫۱۹٫۳٫pdf 
  1. APIC. Guide to the Elimination of Infections in Hemodialysis. Available from: http://wwwapic.org/Resource_/EliminationGuideForm/79 ۶۶d850-o0c۵a-48ae-9090-a;da00bc;988/File/ APIC-Hemodialysis pdf 2010. [Last accessed on 16 April 2014] 
  1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Guide to Infection Prevention for Outpatient Settings: Minimum Expectations for Safe Care. Available from: http://www.cdcgov/HAI/pdfs/guidelines/standards-ofambulatory- care-7-2011. pdf. 2011. [Last accessed on 16 April 2014] 
  1. http://www.renal.org/pages/pages/guidelines/future/haemodialysis 

 

نویسنده

قبلی «
بعدی »