تماس با ما

ماهنامه دیالیز

ماهنامه علمی بیماران تحت درمان نگهدارندۀ دیالیز،

پرستاران و پزشکان

صاحب امتیاز: شرکت مدی‌تک‌سیس

نشانی: تهران، سعادت آباد، پلاک ۴۴، طبقه ۵

کدپستی: ۱۹۹۸۸۹۸۶۳۹

تلفن: ۲۲۰۷۴۰۰۱-۰۲۱

نمابر: ۲۲۰۷۳۱۰۳-۰۲۱

رایانامه: info@dialysis.news