هیات تحریریه

مدیر مسئول: دکتر رامبد حاجی پور​

سردبیر: ناصر طبخی

 Nasser.Tabkhi@Smarrt.co

هیئت تحریریه:

دکتر نوذرمرتضوی،

nozar.mortazavi@meditechsystem.com

دکتر توحید عزیزی

tohid.azizi@meditechsys.com

هدیه حق‌شناس

hedie.haghshenas@meditechsys.com